Annual Return

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Glyntraian Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Glyntraian  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Glyntraian Community Council sign and date the statement of accounts, and certify that it properly presents Glyntraian Community Council’s receipts and payments for the year. The Regulations required that this be completed by 30 June 2020.

The Responsible Financial Officer signed and certified the accounts on 20th June 2020.

Regulation 15(2) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that following the certification by the Responsible Financial Officer referred to above, the Council must approve the accounts. The Regulations require that this be completed by 30 June 2020. 

Due to the COVID-19 outbreak, Glyntraian Community Council has not met to approve the accounts by the 30th June 2020 but will be meeting on 1st July 2020 to complete the approval.

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20

Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i swyddog ariannol cyfrifol Cyngor Cymuned Glyntraian  lofnodi a dyddio’r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod 

Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Roedd y swyddog ariannol cyfrifol wedi llofnodi a thystio’r cyfrifon ar 30 Mehefin 2020.

Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y swyddog ariannol cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i’r Cyngor gymeradwyo  ‘r cyfrifon. Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Oherwydd achos y COVID-19, nid yw Cyngor Cymuned Glyntraian wedi cwrdd i gymeradwyo’r cyfrifon, ond bydd yn cyfarfod ar 1 Gorffennaf 2020 i gwblhau’r gymeradwyaeth