Annual Return

The Council is required to submit an Annual Return of accounts. You can view the latest return here.

Notice of Audit-2021

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Glyntraian Community Council sign and date the statement of accounts, and certify that it properly presents Glyntraian Community Council’s receipts and payments for the year. The Regulations required that this be completed by 30 June 2020.

The Responsible Financial Officer signed and certified the accounts on 20th June 2020.

Regulation 15(2) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that following the certification by the Responsible Financial Officer referred to above, the Council must approve the accounts. The Regulations require that this be completed by 30 June 2020. 

Due to the COVID-19 outbreak, Glyntraian Community Council has not met to approve the accounts by the 30th June 2020 but will be meeting on 1st July 2020 to complete the approval.

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20

Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i swyddog ariannol cyfrifol Cyngor Cymuned Glyntraian  lofnodi a dyddio’r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod 

Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Roedd y swyddog ariannol cyfrifol wedi llofnodi a thystio’r cyfrifon ar 30 Mehefin 2020.

Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y swyddog ariannol cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i’r Cyngor gymeradwyo  ‘r cyfrifon. Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Oherwydd achos y COVID-19, nid yw Cyngor Cymuned Glyntraian wedi cwrdd i gymeradwyo’r cyfrifon, ond bydd yn cyfarfod ar 1 Gorffennaf 2020 i gwblhau’r gymeradwyaeth