Councillor Vacancies

GLYNTRAIAN COMMUNITY COUNCIL

Local Government (Wales) Measure 2011, Section 116

Notice of Co-Option

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Glyntraian Community

Council intends to Co-opt 3 member(s) to fill the vacancies that exist in

the office of Councillor for the Glyntraian Community (Ward).

Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Community Council.  You must be a British, Commonwealth, Irish or a European Union citizen and be 18 years of age or over; and meet at least one of the following criteria:

  • registered as a local government elector for the area named above; or
  • during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or
  • your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or
  • you have during the whole of the last 12 months resided in the Commuinity or with 4.8 kilometres of it.[1]

If you wish to be considered for co-option for the vacant seats or want more information regarding the role of a Community Councillor please contact the Proper Officer (Mrs S Masters), Clerk to the Council Community on 07535 733418 by             7th September 2022  

Dated 28th July 2022


[1] Certain people are disqualified from standing, and these include paid officers of the community council, anyone subject to bankruptcy restriction orders and those subject to recent sentences of imprisonment.

CYNGOR CYMUNED GLYNTRAIAN

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran  116

Hysbysiad o Gyfethol

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned Glyntraian yn bwriadu Cyfethol 3 aelod i lenwi’r lle(oedd) gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd/Cynghorwyr yng Nghymuned.Glyntraian (Ward)

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Cymuned dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

  • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu
  • yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
  • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.[1]

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y seddau gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, (Mrs S Masters), Clerc y Cyngor Cymuned ar 07535 733418……………………………………

Gan 7ain o Medi 2022

Dyddiedig y 28ain diwrnod hwn o Gorffennaf 2022


[1] Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar.

Dolywern Playground

New Playground in Dolywern

Here’s the new playground! A special thank you to the National Lottery Community Fund  for the grant to help fund the new play equipment.

Queen’s Platinum Jubilee Children’s Mugs

Glyntraian Community Council is giving a Jubilee mug to children under the age of 16 to celebrate the Queen’s Platinum Jubilee. If you have children aged under 16 and would like them to receive a mug, please contact Steph Masters (Clerk) or Community Agent Davena Davies with their details. Please note this is for children living in the Glyntraian Community Council area only.

Please contact the Clerk by email: clerk@glyntraian.org.uk OR by phone: 07535 733418

New Playground in Dolywern

Glyntraian Community Council has received an award from the National Lottery Community Fund towards the purchase of new playground equipment for the play area at the Oliver Jones Memorial Hall.  Creative Play is starting work soon.

Defibrillators

Following the success of the last event, Adam is holding more defibrillator awareness sessions at the Oliver Jones Memorial Hall on Sunday 12th December 2021. Sessions will be at 9.30, 11.30, 1.30 and 3.30.

To book a place email – aedresus@btinternet.com or ‘phone 07974 959571. Places are limited to 10 people per session

North Wales Community Alert

North Wales Community Alert has been launched by North Wales Police.  All information is currently on the internet (www.northwalescommunityalert.co.uk).  Residents and businesses are being encouraged to sign up so that alerts and crime information can be made accessible to local communities. See website for details.